اطلاعات شخصی

photo5807616943740533132 (1)

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

رابطه امید به زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی در سالمندان استان البرز

عضویت

– عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

– عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انجمن علمی روان درمانی ایران

مهارت ها