کارگاه های روانشناسی برای عموم

این کارگاه ها برای عموم مردم برگزار می گردد و هدف آن افزایش آگاهی افراد در زمینه های خاص نظیر فرزند پروری، ذهن آگاهی، تربیت جنسی کودکان و …. است