کارگاه های تخصصی روانشناسی

این کارگاه ها برای دانشجویان روانشناسی برگزار می گردد و هدف آن افزایش دانش و توانمندسازی دانشجویان روانشناسی است. کارگاه های درمان مبتنی بر اکت، درمان مبنی بر تئوری انتخاب، مربیگری مهارت های زندگی و … کارگاه های تخصصی هستند.